Document No PSS-HR-001.ver 00
วันที่ / Date  
Employee Code
                 
แบบฟอร์มสมัครงาน    EMPLOYMENT APPLICATION
ชื่อ-นามสกุล  ชื่อเล่น   Employee Status Permanent Temporary
Full Name     Nickname   กลุ่มโลหิต/ Blood Group   ไม่ทราบ not known
ตำแหน่งที่ต้องการ / Position Applied for  1. 2.
เงินเดือนที่ต้องการ / Expected Salary   บาท / Baht
วันที่สามารถเริ่มงาน / Available Start Date ทันที / available ภายใน / Within    วัน / Days
ประวัติส่วนตัว / Personal Data
เพศ ชาย หญิง   อายุ     ปี น้ำหนัก  ส่วนสูง  สีตา  ตำหนิ 
Sex   Male   Female Age           Years Weight / kg Height / cm Color of Eyes Scar/Mark
วัน/เดือน/ปีเกิด   สถานที่เกิด   เชื้อชาติ   สัญชาติ   ศาสนา 
Date of birth Place of birth   Nationality   Citizenship   Religion
เลขที่บัตรประชาชน   
-
-
-
-
วันที่ออกบัตร วันที่หมดอาย
Identification No. Issued date Expiry date
สถานภาพสมรส โสด / Single สมรส / Married หม้าย / Widowed แยกกัน / Separated  หย่าร้าง / divorced
Marital Status
การรับราชการทหาร ได้รับยกเว้น(โปรดให้เหตุผล) ปลดเป็นกองหนุน กำหนดการเกณฑ์ทหาร   ปี/Year
Military Service   If you are exempted, please specify   In reserve status   If no, please specify the expected date.
ขณะนี้ข้าพเจ้า/Now I am ตั้งครรภ์/ Pregnant ไม่ตั้งครรภ์ / Not Pregnant      
ข้อมูลสำหรับการติดต่อ / Contract Information
ที่อยู่ปัจจุบัน / Present Address     
โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ  Email 
Home tel. Mobile Phone No  
ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน/Address by house registration 
โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ 
Home tel. Mobile Phone No
ประวัติครอบครัว / Family Data
ความสัมพันธ์
Relationship
ชื่อ - นามสกุล
Name-Surname
อายุ (ปี)
Age
อาชีพ
Occupation
เบอร์โทรศัพท์
Tel No.
สถานที่อยู่
Address
บิดา / Father
มารดา / Mother
คู่สมรส / Spouse
พี่ - น้อง
Brother-Sister
จำนวน Number            คน/prs.                        ผู้สมัครเป็นคนที่  / The applicant's rank in the family 
1.
2.
3.
4.
5.
 
 
 
 
 
จำนวนบุตร
No of.Chidren
จำนวน Number         คน/prs.                          ชาย Male            คน/prs                 หญิง Female             คน/prs
1.
2.
3.
4.
กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินให้แจ้งที่ / Contact person in case of emergency
ชื่อ - นามสกุล   โทรศัพท์บ้าน   โทรศัพท์มือถือ  
Name-Surname   Home Tel.   Mobile Phone  
ความสัมพันธ์
  ที่อยู่ 
Relationship
  Address
การศึกษา / Education Background
ระดับการศึกษา
Level of Education
ระยะเวลา (ว/ด/ป ค.ศ.)
Period
สถาบันการศึกษา
University / School
สาขา
Field/Major
วุฒิการศึกษา
Certificate
คณะ
Faculty
เกรดเฉลี่ย
GPA
เกียรตินิยม
Honor
ตั้งแต่ / Form ถึง / To
ปริญญาเอก
Ph.D
 
ปริญญาโท
Master's Degree
 
ปริญญาตรี
Bachelor's Degree
 
ปวส./อนุปริญญา
High Vocational/Diploma
 
ปวช./อาชีวศึกษา
Vocational
 
มัธยมศึกษาตอนปลาย
High school
 
อื่นๆ
Other
 
ท่านมีแผนการศึกษาต่อหรือไม่      ไม่มี มี (โปรดระบุ) ระดับ   สาขา  ภายใน                      ปีข้างหน้า
Do you have plan for continued study? No Yes (Please specify) Degree Major Within                         Year (s)
ประสบการณ์การทำงาน Work Experience
เริ่มที่งานป้จจุบันของท่าน และย้อนหลังไป Start with your PRESENT position and work back
ระยะเวลา (ว/ด/ป ค.ศ.)
Period
บริษัท / องค์กร
Name of Employer
ตำแหน่ง
Position
รายได้
Salary
ลักษณะงาน
Scope of Work
สาเหตุที่ออก
Reason of Resignation
ตั้งแต่ / Form ถึง / To
ความสามารถพิเศษ Special Skill
ความสามารถทางภาษา Language Skills
โปรดระบุระดับความสามารถ Please, indentify your expertise level:
1=พื้นฐาน Basic, 2=พอใจ Fair, 3=ดี Good, 4=ดี Fluent, 5=ดีมาก Excellent
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ Computer Skills
โปรดทำเครื่องหมาย ในระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ที่มี
Please tick for your each computer skill level
ภาษา Language ฟัง Listen พูด Speak อ่าน Read เขียน Write Program/Application Basic Fair Good Fluent Excellent
1.  
2.
3.
4.
ทักษะในการพิมพ์ดีด Typing Skill              พิมพ์ไทย Thai Typing         คำ/นาที w/m                               พิมพ์อังกฤษ English Typing              คำ/นาที w/m
ความสามารถในการขับขี่ Driving Ability
รถยนต์ Car
รถจักรยานยนต์ Motorcycle
มีใบอนุญาต Have license
ไม่มีใบอนุญาต Have no license
มีรถยนต์ส่วนตัว Have own car 
ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว Have no own car
มีใบอนุญาต Have license
ไม่มีใบอนุญาต Have no license
มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว Have own motorcycle 
ไม่มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว Have no own motorcycle
ทราบการสมัครจาก How do you know about this job advertisement ?
JobThai JobTH Jobbkk JobsDB Website Kasikornbank
Progres HR ป้ายผ้า/ใบปลิว อื่นๆ (โปรดระบุ) งานนัดพบแรงงาน/Job fair
เพื่อนแนะนำ ชื่อ สกุล รหัสพนักงาน ทีม เบอร์โทร
 
การไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดและงานกะหรือหมุนเวียนวันหยุด Able to work up-country shift
  การปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นการประจำ/Frequently work up-country ไม่ได้ No ได้ (โปรดระบุ) Yes (Please Specify)
  การปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นการชั่วคราว/Occasionally work up-country ไม่ได้ No ได้ (โปรดระบุ) Yes (Please Specify)
  การปฏิบัติงานกะหรือหมุนเวียนวันหยุด/Shift ไม่ได้ No ได้ Yes
มีญาติหรือเพื่อนที่ทำงานในบริษัทนี้หรือไม่? Do you have any relative or friend now employed by the company?  มี Yes ไม่มี No
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง บริษัท   โทร
Name-Surname Position BU Tel.
แจ้งชื่อผู้ที่มิใช่ญาติของผู้สมัครที่รับรองท่านได้ 2 ชื่อ Give two names of persons not related to applicant to be referred to
ชื่อ-สกุล Name-Surname อาชีพ Occupational ที่อยู่ Address โทรศัพท์ Telephone
1.
2.
ข้อมูลสุขภาพร่างกาย Your healthy
โปรดตอบตามความเป็นจริง
Please answer the question with truly
โปรดระบุรายละเอียด
Please specify more details.
เมื่อไร (ค.ศ.)
When?
เคยได้รับอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บหรือไม่ เคย Yes ไม่เคย No
Have you ever been seriously injured from accidence?        
มีโรคประจำตัว หรือโรคเรื้อรัง หรือไม่ มี Yes ไม่มี No
Do you have any congenital/chronic disease?        
แพ้ยาหรือสารเคมีหรือไม่ มี Yes ไม่มี No
Do you have any congenital/chronic diseases?        
มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางตาหรือการมองเห็นหรือไม่ มี Yes ไม่มี No
Do you have any eye or visual problems ?        
มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางหูหรือการได้ยินหรือไม่ มี Yes ไม่มี No
Do you have any ear or hearing problems ?        
ข้อมูลการทำงานทั่วไป Other general work information
โปรดตอบตามความเป็นจริง
Please answer the question with truly
โปรดระบุรายละเอียด
Please specify more details.
เมื่อไร (ค.ศ.)
When?
สามารถทำงานล่วงเวลาได้หรือไม่ ได้ Yes ไม่ได้ No
Can you work overtime?        
เคยถูกเลิกจ้างหรือให้ออกจากงานมาแล้วหรือไม่ เคย Yes ไม่เคย No
Have you ever been terminated from any company?        
เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายหรือไม่ เคย Yes ไม่เคย No
Do you have any criminal record?        
เคยสมัครงานกับบริษัทนี้มาก่อนหรือไม่ เคย Yes ไม่เคย No
Have you ever applied for employment with us before?        
ท่านเคยรับการอุปสมบทหรือไม่ ? เคย Yes ไม่เคย No
Have you completed your priesthood course ?        
ลักษณะงานที่สนใจ (กรุณาจัดอันดับ 1-3 โดยระบุจากงานที่สนใจมากที่สุด - งานที่สนใจน้อยที่สุด) Career of Interest (Please rank 1-3 of your interesting jobs. 1 is the most
 
งานบริการลูกค้า (Call Center)
งานด้านคอมพิวเตอร์
งานด้านบัญชี / การเงิน
 
งานธุรการทั่วไป
งานขาย
อื่นๆ
ท่านจะอนุญาตให้เราถามไปยังนายจ้างของท่านเกี่ยวกับอุปนิสัย คุณสมบัติ และประวัติการทํางานของท่านได้หรือไม่? ได้ Yes ไม่ได้ No
I agree that the company can share my application to other companies within the group for further consideration
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทนำข้อมูลใบสมัครของข้าพเจ้าไปให้บริษัทอื่นหรือบริษัทในเครือ เพื่อการพิจารณาในตำแหน่งงานอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือไม่
I agree that the company can share my application to other companies within the group for further consideration 
      ยินยอม Agree ไม่ยินยอม Disagree
ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่าข้อความรายละเอียดต่าง ๆ ที่กรอกไว้ในใบสมัครงานนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการหากบริษัทฯตรวจสอบพบว่าข้อความ
ข้างต้นเป็นความเท็จ หรือการบิดเบือนข้อมูล ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทพิจารณาโทษตามกระบวนการของบริษัทฯหรือให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานโดยจะ
ไม่เรียกร้องค่าชดเชย หรือผลประโยชน์อื่นใดจากบริษัทฯ/
I certify that the detail statements made by me on this form are true, complete, and made in good faith. I understand that any false statements
made herein could void my consideration for employment, or could result in disciplinary action upto, and including termination.
 
เมื่อข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์แล้วกรุณากดส่งแบบฟอร์มด้วยครับ
กลับไปแก้ไขข้อมูล ส่งแบบฟอร์มสมัครงาน