กรุณาเลือกหัวข้อในการแก้ไขประวัติ
   
1. เงื่อนไขการสมัครงาน
2. แบบฟอร์มสมัครงาน
3. ประวัติส่วนตัว
4. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ 
5. ประวัติการศึกษา
6. การฝึกงาน ฝึกอบรม
7. ความสามารถ ผลงาน
8. Attach Resume
9. ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด
 

ความสามารถพิเศษ Special Skill

ความสามารถทางภาษา Language Skills
โปรดระบุระดับความสามารถ Please, indentify your expertise level:
1=พื้นฐาน Basic, 2=พอใจ Fair, 3=ดี Good, 4=ดี Fluent, 5=ดีมาก Excellent
ภาษาที่ 1
ภาษา Language
ฟัง Listen
พูด Speak
อ่าน Read
เขียน Write
ภาษาที่ 2
ภาษา Language
ฟัง Listen
พูด Speak
อ่าน Read
เขียน Write
ภาษาที่ 3
ภาษา Language
ฟัง Listen
พูด Speak
อ่าน Read
เขียน Write
ภาษาที่ 4
ภาษา Language
ฟัง Listen
พูด Speak
อ่าน Read
เขียน Write
 
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ Computer Skills
โปรดทำเครื่องหมาย P ในระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ที่มี
Please tick P for your each computer skill level
Program/Application 1   
Program/Application 2   
Program/Application 3   
Program/Application 4   
ทักษะในการพิมพ์ดีด Typing Skill
พิมพ์ไทย Thai Typing คำ/นาที w/m
พิมพ์อังกฤษ English Typing คำ/นาที w/m
ความสามารถในการขับขี่ Driving Ability
รถยนต์ Car
มีใบอนุญาต Have license
ไม่มีใบอนุญาต Have no license
มีรถยนต์ส่วนตัว Have own car
ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว Have no own car
     เลขทะเบียน
 
รถจักรยานยนต์ Motorcycle
มีใบอนุญาต Have license
ไม่มีใบอนุญาต Have no license
มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว Have own motorcycle
ไม่มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว Have no own motorcycle
     เลขทะเบียน
 
ทราบการสมัครจาก How do you know about this job advertisement ?
JobThai       JobTH       Jobbkk       JobsDB        
Website Kasikornbank   Progres HR     ป้ายผ้า/ใบปลิว
งานนัดพบแรงงาน/Job fair
อื่นๆ (โปรดระบุ)
เพื่อนแนะนำ ชื่อ สกุล   รหัสพนักงาน
ทีม โทร 
การไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดและงานกะหรือหมุนเวียนวันหยุด
Able to work up-country shift
การปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นการประจำ/Frequently work up-country
ไม่ได้
ได้ (โปรดระบุ) Yes (Please Specify)
การปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นการชั่วคราว/Occasionally work up-country
ไม่ได้
ได้ (โปรดระบุ) Yes (Please Specify)
การปฏิบัติงานกะหรือหมุนเวียนวันหยุด     ไม่ได้ ได้  
มีญาติหรือเพื่อนที่ทำงานในบริษัทนี้หรือไม่? มี    ไม่มี
Do you have any relative or friend now employed by the company?
ชื่อ - สกุล  
ตำแหน่ง   
บริษัท      
โทร        
แจ้งชื่อผู้ที่มิใช่ญาติของผู้สมัครที่รับรองท่านได้ 2 ชื่อ
Give two names of persons not related to applicant to be referred to
ชื่อ-สกุล Name-Surname
อาชีพ Occupational       
ที่อยู่ Address              
โทรศัพท์ Telephone      
ท่านที่ 2
ชื่อ-สกุล Name-Surname
อาชีพ Occupational       
ที่อยู่ Address              
โทรศัพท์ Telephone      
ข้อมูลสุขภาพร่างกาย Your healthy
เคยได้รับอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บหรือไม่   ไม่เคย เคย   
โปรดระบุรายละเอียด   พ.ศ.
มีโรคประจำตัว หรือโรคเรื้อรัง หรือไม่         ไม่มี มี      
โปรดระบุรายละเอียด   พ.ศ.
แพ้ยาหรือสารเคมีหรือไม่                       ไม่มี มี      
โปรดระบุรายละเอียด   พ.ศ.
มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางตาหรือการมองเห็นหรือไม่    ไม่มี มี      
โปรดระบุรายละเอียด   พ.ศ.
มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางหูหรือการได้ยินหรือไม่         ไม่มี มี      
โปรดระบุรายละเอียด   พ.ศ.
ข้อมูลการทำงานทั่วไป Other general work information
สามารถทำงานล่วงเวลาได้หรือไม่    
โปรดระบุรายละเอียด   พ.ศ.
เคยถูกเลิกจ้างหรือให้ออกจากงานมาแล้วหรือไม่
โปรดระบุรายละเอียด   พ.ศ.
เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายหรือไม่    
โปรดระบุรายละเอียด   พ.ศ.
เคยสมัครงานกับบริษัทนี้มาก่อนหรือไม่    
โปรดระบุรายละเอียด   พ.ศ.
ท่านเคยรับการอุปสมบทหรือไม่ ?          
โปรดระบุรายละเอียด   พ.ศ.
ลักษณะงานที่สนใจ (กรุณาจัดอันดับ 1-3 โดยระบุจากงานที่สนใจมากที่สุด - งานที่สนใจน้อยที่สุด)
Career of Interest (Please rank 1-3 of your interesting jobs. 1 is the most
สนใจที่1
สนใจที่2
สนใจที่3
ท่านจะอนุญาตให้เราถามไปยังนายจ้างของท่านเกี่ยวกับอุปนิสัย คุณสมบัติ และประวัติการทํางานของท่านได้หรือไม่?
I agree that the company can share my application to other companies within the group for further consideration
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทนำข้อมูลใบสมัครของข้าพเจ้าไปให้บริษัทอื่นหรือบริษัทในเครือ เพื่อการพิจารณาในตำแหน่งงานอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
I agree that the company can share my application to other companies within the group for further consideration
ยินยอม Agree ไม่ยินยอม Disagree
 

  *กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มี (*) ให้ครบถ้วน
หน้าแรก |  สมัครงาน |  ตำแหน่งที่รับสมัคร |  ข่าวเเละกิจกรรม |  เกี่ยวกับเรา

         แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ 2016 บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำกัด
47/7 ม.3 ต.บ้านใหม่, อ.ปากเกร็ด , นนทบุรี 11120