:: ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร :: HRM Manager

 สมัครงานตำแหน่งนี้
  

ภารกิจหลัก (Key Task) : 

1.บริหารงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการทางธุรกิจในระยะสั้นและรองรับแผนระยะยาว 

2.ออกแบบโครงสร้างอัตรากำลัง การวัดผลปฏิบัติงาน สายความก้าวหน้าในงาน และโครงสร้างค่าจ้างตอบแทน รวมถึงระบบการให้รางวัลที่เหมาะสม 

3.บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ได้เป็นระบบและสะดวกต่อการใช้งาน 

4.ปฏิบัติงานมาตรฐาน (Common Task) ตามที่ธนาคารระบุไว้สำหรับแต่ละระดับตำแหน่งงาน (Job Layer) 

5.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น แต่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติ 

 

วุฒิการศึกษา (Education)

ปริญญาตรีหรือโท สาขาทรัพยากรบุคคล การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

    

 

ประสบการณ์และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จำเป็น (Experience, License, and other necessary job qualification) 

1.อายุ 35 ปีขึ้นไป

2.มีทักษะบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและสามารถจัดระบบปฏิบัติงานได้ดี

3.มีประสบการณ์ทำงานในระดับบริหารทรัพยากรบุคคล 5 ปีขึ้นไป

4.มีประสบการณ์กำหนดนโยบาย กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร เช่น Balance Scorecard, KPI

5.มีความเข้าใจธุรกิจการเงินการธนาคารและ/หรืองานลูกค้าสัมพันธ์

   วันที่ประกาศ :: [ 2017-10-02 11:48:15]  
สงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนในได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หน้าแรก |  สมัครงาน |  ตำแหน่งที่รับสมัคร |  ข่าวเเละกิจกรรม |  เกี่ยวกับเรา

         แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ 2016 บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำกัด
47/7 ม.3 ต.บ้านใหม่, อ.ปากเกร็ด , นนทบุรี 11120