:: ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร :: Assistant Managing Director (Front Line Operations) / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ Call Center)

 สมัครงานตำแหน่งนี้
  

Assistant Managing Director (Front Line Operations) / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ Call Center)

คุณสมบัติ:

1. ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์บริหารระบบบริการและขายผ่านช่องทางโทรศัพท์อย่างน้อย 5 ปี

3. มีประสบการณ์กำหนดนโยบาย กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร เช่น  Balance Scorecard ,KPI

4. มีทักษะบริหารทรัพยากรมนุษย์,ความสัมพันธ์กับลูกค้า,งานบริการและขาย และระบบปฏิบัติการได้ดี

5. มีความเข้าใจธุรกิจการเงินการธนาคารและ/หรือลูกค้าสัมพันธ์

6. ผ่านการสอบ IQ Test และ EQ Test และทักษะใช้โปรแกรม Word และ Excel 

 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก: 

1. กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานฝ่ายบริการลูกค้าและฝ่ายบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ผ่านช่องทางต่างๆ ของศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ อาทิเช่น ทางโทรศัพท์, Email, Social Media เป็นต้น ให้แก่ลูกค้ารายบุคคล / กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ เครือธนาคาร พนักงานสาขา

2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพดีภายใต้กระบวนการทำงานที่มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

3. บริหารต้นทุนกำไร การวิเคราะห์และมองหาโอกาสในการให้บริการของธนาคารให้แก่ลูกค้า เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทและธนาคาร รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความสะดวกและประโยชน์จากบริการและผลิตภัณฑ์ของธนาคารด้วยความพึงพอใจสูงสุด   

รายละเอียดงาน: 

1. เสนอตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายของฝ่ายต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ และบริหารงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ

2. เสนออนุมัติปรับอัตรากำลังพนักงานให้เหมาะสมและบริหารอัตราการลาออกของพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลังที่กำหนดไว้

3. แก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาให้พนักงานในความดูแล

4. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติที่กำหนด

5. กำหนดเป้าหมายการทำงานของพนักงานในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท

6. สอนงานและส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ / โอกาสความก้าวหน้า ตลอดจนเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานและประเมินผลการทำงานของพนักงานในความดูแล

7. ติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในความดูแล รวมทั้งพิจารณาการให้รางวัลและผลตอบแทน

8. วางนโยบายและจัดกระบวนการต่างๆในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก

9. ต้องปฏิบัติและกำกับดูแลพนักงาน ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานรัฐ ธนาคาร และบริษัทที่มีอำนาจตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุข้างต้น แต่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยชอบ

 

   วันที่ประกาศ :: [ 2017-06-23 16:16:19]  
สงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนในได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หน้าแรก |  สมัครงาน |  ตำแหน่งที่รับสมัคร |  ข่าวเเละกิจกรรม |  เกี่ยวกับเรา

         แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ 2016 บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำกัด
47/7 ม.3 ต.บ้านใหม่, อ.ปากเกร็ด , นนทบุรี 11120